Prawo wekslowe

Prawo wekslowe to zbiór przepisów regulujących funkcjonowanie weksli jako instrumentów płatniczych. Weksel to dokument, który stanowi bezwarunkowe zobowiązanie jednej osoby (tzw. trasant) do zapłaty określonej kwoty pieniężnej innej osobie (tzw. remitent) lub jej upoważnionemu przedstawicielowi (tzw. remitentowi).

W Polsce prawo wekslowe reguluje m.in.:

  • warunki i tryb wystawiania weksla,
  • zasady obiegu weksla,
  • odpowiedzialność za nieuregulowanie weksla,
  • zasady przedawnienia weksla.
Prawo wekslowe

reklama:

Warunki i tryb wystawiania weksla

Zgodnie z polskim prawem wekslowym, wystawienie weksla wymaga spełnienia określonych warunków i przestrzegania określonego trybu postępowania. Oto najważniejsze kwestie związane z wystawianiem weksla:

  1. Forma pisemna: Weksel musi być sporządzony w formie pisemnej i musi zawierać określone elementy, takie jak m.in. określenie weksla jako “weksla”, bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty, kwota wekslowa wyrażona w liczbie i słowami, data i miejsce wystawienia, dane identyfikacyjne trasanta i beneficjenta weksla, itp.
  2. Akceptacja weksla: Jeśli weksel nie zostanie wystawiony przez samego beneficjenta, lecz przez osobę trzecią (tzw. trasanta), to może być konieczne uzyskanie akceptacji weksla przez osobę, która na nim występuje jako dłużnik (tzw. akceptanta). Akceptacja oznacza potwierdzenie przez akceptanta, że zobowiązuje się do zapłaty określonej kwoty na wekslu.
  3. Podpisanie weksla: Weksel musi być podpisany przez trasanta lub osobę, która działa w imieniu trasanta. Jeśli weksel ma być akceptowany, musi też zostać podpisany przez akceptanta.
  4. Wyraźna forma wekslowa: Na wekslu musi być umieszczona wyraźna adnotacja, że jest to “weksel” lub “za weksel”, co oznacza, że jest to dokument spełniający wymogi prawa wekslowego.
  5. Dostarczenie weksla beneficjentowi: Weksel musi być przekazany beneficjentowi, czyli osobie uprawnionej do otrzymania płatności z weksla.
  6. Opłata wekslowa: Wystawienie weksla może wymagać uiszczenia opłaty wekslowej, która jest ustalona w oparciu o kwotę wekslową.

Warto zwrócić uwagę, że weksel jest dokumentem prawnym, który ma duże znaczenie w obrocie gospodarczym, dlatego ważne jest, aby jego wystawienie odbyło się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wekslowego.

 

Odpowiedzialność za nieuregulowanie weksla

Odpowiedzialność za nieuregulowanie weksla regulowana jest przez polskie prawo wekslowe. Zgodnie z tymi przepisami, osoba, która wystawiła weksel (trasant) lub osoba, która go zaakceptowała (akceptant), ponosi odpowiedzialność za jego uregulowanie wraz z odsetkami od dnia wymagalności.

Jeśli weksel nie zostanie uregulowany w terminie, to beneficjent może wnieść przeciwko trasantowi lub akceptantowi powództwo o zapłatę kwoty wekslowej. W przypadku wyroku nakazującego zapłatę, sąd może wydać nakaz sądowy, który pozwala na wykonanie wyroku bez konieczności kolejnego postępowania sądowego.

Warto zauważyć, że na podstawie prawa wekslowego weksel ma charakter bezwarunkowy, co oznacza, że jego uregulowanie nie może być uzależnione od wystąpienia jakichkolwiek warunków lub zdarzeń. W związku z tym, osoba, która zobowiązała się do zapłaty na wekslu, musi uregulować jego wartość niezależnie od okoliczności.

Dodatkowo, jeśli beneficjent nie złożył weksla do zapłaty w terminie określonym w prawie wekslowym, to może stracić prawo do egzekwowania kwoty wekslowej od trasanta lub akceptanta.

Warto zwrócić uwagę, że weksel jest instrumentem finansowym, który wymaga ostrożności i staranności przy jego wystawianiu, akceptacji oraz przedłożeniu do zapłaty. Z tego powodu, warto korzystać z pomocy specjalistów w celu uniknięcia ryzyka nieuregulowania weksla i poniesienia odpowiedzialności za jego uregulowanie.

Zasady przedawnienia weksla

 

W polskim prawie wekslowym przewidziane są określone zasady przedawnienia weksla. Zgodnie z nimi, weksel przedawnia się po upływie 3 lat od dnia, w którym stał się wymagalny, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Oznacza to, że jeśli osoba zobowiązana do zapłaty na wekslu nie ureguluje go w terminie określonym w wekslu, to beneficjent może dochodzić swoich roszczeń przez kolejne 3 lata od dnia, w którym weksel stał się wymagalny. Po upływie tego terminu, weksel ulega przedawnieniu i beneficjent traci prawo do dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej.

Ważne jest, aby zauważyć, że przedawnienie weksla nie oznacza, że dłużnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty. Oznacza to jedynie, że beneficjent nie może już dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

Przedawnienie weksla może zostać przerwane przez określone czynności, takie jak np. wniesienie powództwa przez beneficjenta w celu dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej, złożenie przez dłużnika oświadczenia o uznaniu długu lub dokonanie przez niego czynności przedawnienia przerwującej.

Warto zauważyć, że przedawnienie weksla może mieć znaczne konsekwencje finansowe, dlatego w przypadku wystawienia lub otrzymania weksla, warto dbać o jego terminowe uregulowanie lub dochodzenie swoich roszczeń w odpowiednim czasie.

 

Na koniec

Prawo wekslowe określa również terminy, w których weksel powinien być przedłożony do zapłaty oraz procedury dotyczące protestu wekslowego, który jest konieczny w przypadku nieuregulowania weksla przez trasanta lub akceptanta.

W Polsce regulacje dotyczące prawa wekslowego znajdują się w ustawie z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe.